VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PRE POSKYTOVANIE UPRATOVACÍCH SLUŽIEB

 

Čl. 1 Základné ustanovenia, platnosť, pojmy

1.1 Spoločnosť Cleaning4You s.r.o. (ďalej len „C4Y“) vydáva tieto „Všeobecné obchodné podmienky pre poskytovanie upratovacích služieb“ (ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“) s cieľom upraviť podmienky poskytovania upratovacích služieb a súvisiacich činností (ďalej len „upratovacie služby alebo služby“) zákazníkom.

1.2 Poskytovanie služieb sa uskutočňuje podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, pokiaľ osobitné písomné zmluvy neustanovia inak.

1.3 Spoločnosť C4Y poskytuje svojím zákazníkom upratovacie práce domácností, administratívnych priestorov, vchodov a nebytových priestorov v rozsahu určenom v  „Špecifikácií predmetu a rozsahu poskytovaných služieb“, a to jednorázovo alebo pravidelne, v dojednaných termínoch. Spoločnosť C4Y poskytuje zákazníkom aj ďalšie doplnkové služby, ktorými sú zimná a letná údržba a záhradkárske práce.

1.4 Služby, ktoré poskytuje spoločnosť C4Y sú určené rozsahom poskytovaných služieb, ktorý je uvedený na internetovej stránke spoločnosti C4Y.

1.5 Pojmy

 • Internetovou stránkou spoločnosti sa rozumie webová stránka www.cleaning4you.sk. 
 • Zákazníkom (objednávateľom) sa rozumie právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrela spoločnosť C4Y zmluvu o poskytnutí služieb a osoba, ktorá vyplnila na stránke spoločnosti C4Y formulár za účelom spracovania cenovej ponuky.
 • E-mailovou adresou zákazníka sa rozumie e-mailová adresa zákazníka uvedená zákazníkom pri vypĺňaní formulára na internetovej stránke C4Y.
 • Pod pojmom priestor sa rozumie zákazníkov priestor, v ktorom majú byť poskytnuté služby spoločnosti C4Y.  
 • Zhotoviteľom je osoba poverená konať v mene spoločnosti C4Y a/alebo osoba poverená na výkon dojednaných služieb spoločnosťou C4Y.
 • Osoba poverená spoločnosťou C4Y je osoba, ktorá má zo spoločnosťou uzavretú zmluvu ako zamestnanec alebo dodávateľ služieb.

Čl. 2 . Objednávka, vznik zmluvného vzťahu

2.1 Spoločnosť C4Y umožňuje zákazníkom on-line objednávanie služieb, ako aj vyžiadanie cenových ponúk prostredníctvom „formulára“ prístupného na internetovej stránke spoločnosti C4Y. Podmienkou pre spracovanie požiadavky alebo objednávky je poskytnutie údajov zákazníkom v nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko/obchodné meno, kontaktný e-mail, telefónne číslo a text samotnej správy. V prípade záväznej objednávky je potrebné uviesť v texte správy adresu miesta výkonu prác a v prípade právnických osôb aj identifikačné údaje firmy (IČO, DIČ, IČ DPH, fakturačná adresa).

2.2 Objednávka služieb musí byť doručená spoločnosti C4Y najmenej 48 hodín pred výkonom prác.

2.3 V prípade expresnej objednávky (uskutočnenie dodávky služieb do 48 hodín od objednania) je spoločnosť C4Y, oprávnená účtovať od zákazníka expresný príplatok vo výške podľa práve platného cenníka spoločnosti C4Y.

2.4 C4Y potvrdí prijatie objednávky a potvrdí termín poskytnutia služieb uvedený v objednávke alebo navrhne zákazníkovi iný termín poskytnutia služieb podľa aktuálnej vyťaženosti spoločnosti C4Y. Po dohode o termíne poskytnutia služieb zašle C4Y v elektronickej forme na zákazníkovu e-mailovú adresu súhrnný e-mail obsahujúci špecifikáciu a rozsah vykonávaných prác, celkovú cenu a dohodnutý termín. Tento e-mail slúži ako záväzná objednávka.

2.5 V prípade prijatia žiadosti o cenovú ponuku, spoločnosť C4Y pripraví cenovú ponuku a následne ju zašle zákazníkovi na schválenie, alebo zašle zákazníkovi aktuálne platný cenník. V prípade zákazníkovho záujmu o objednávku na základe zaslanej cenovej ponuky sa ďalej postupuje ako v bode 2.4.

2.6 Spoločnosť C4Y poskytuje služby zákazníkovi na základe zmluvy o poskytnutí služieb. V prípade, že nie je uzavretá osobitná písomná zmluva má sa za to, že zmluva o poskytnutí služieb je uzavretá záväznou objednávkou alebo ústnou formou.

2.7 Zmluvný vzťah vzniká potvrdením záväznej objednávky.

2.8 Potvrdením záväznej objednávky zákazník bezvýhradne súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti C4Y.

2.9 C4Y je oprávnený odmietnuť poskytnutie služieb alebo upraviť celkovú cenu za poskytované služby v prípade, ak:

 • poskytnutie služby na dojednanom mieste je nad rozsah poskytovaných služieb,
 • v prípade život a zdravie ohrozujúcich stavov,
 • zákazník je pod vplyvom omamných a psychotropných látok,
 • zákazník je dlžníkom C4Y,
 • poskytnutie služieb by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo dobrými mravmi. 

  

Čl. 3. Platobné podmienky

3.1 Zákazník je povinný zaplatiť spoločnosti C4Y cenu poskytnutých služieb v súlade s platným cenníkom spoločnosti C4Y alebo cenu dohodnutú osobitnými písomnými zmluvami. Ceny jednotlivých služieb poskytovaných C4Y, vrátane zliav, príplatkov a poplatkov, ako aj podmienky za akých sa uplatňujú, sú zasielané zákazníkom po vyžiadaní. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, je cena za služby splatná po výkone poskytnutých prác priamo na mieste výkonu prác alebo v 14 dňovej lehote splatnosti faktúry.

3.2 Celková cena poskytnutých služieb je určená podľa požiadaviek zákazníka uvedených v objednávke zákazníka. C4Y si vyhradzuje právo odmietnuť vykonanie objednaných služieb, ak sa ukáže, že služby si vyžiadajú vyššie náklady, pričom zvýšená cena nebude zákazníkom vopred odsúhlasená.

3.3 Pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak je lehota splatnosti faktúry 14 dní odo dňa jej vystavenia. V pochybnosti sa má za to, že faktúra bola doručená 3 dni po odoslaní. V prípade omeškania je zákazník povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania.

3.4 Pri opakovane poskytovaných službách, v prípade nezaplatenia čo len jednej faktúry v lehote splatnosti je C4Y oprávnená prerušiť jednostranne poskytovanie služieb. V prípade, že zákazník neplní svoje povinnosti riadne a včas, najmä ak neuhradil dve a viac faktúr v lehote splatnosti, je spoločnosť C4Y oprávnená jednostranne odstúpiť od uzavretých zmlúv a dohôd týkajúcich sa poskytovania služieb.

3.5 Zákazník má právo zvoliť si spôsob platby.

3.6 C4Y je oprávnené započítať jednostranne svoje pohľadávky voči pohľadávkam zákazníka.

 

Čl. 4. Povinnosti zákazníka

4.1 Zákazník je povinný uhradiť cenu za poskytované služby riadne a včas.

4.2 Zákazník je povinný zabezpečiť sprístupnenie priestorov v dohodnutom termíne zamestnancom C4Y a/alebo povereným osobám spoločnosťou C4Y a poskytnúť potrebnú súčinnosť tak, aby služby mohli byť vykonané v dohodnutom rozsahu a kvalite.

4.3 Zákazník je povinný vopred informovať o prítomnosti domácich zvierat v priestoroch poskytnutia služieb.

4.4 Zákazník má právo požiadať C4Y o zmenu času alebo miesta poskytovaných služieb alebo môže zrušiť objednané služby. Akúkoľvek zmenu je zákazník povinný oznámiť C4Y najneskôr 24 hodín pred dohodnutým termínom bez poplatku.

4.5 Ak zákazník zruší dohodnutý termín v deň poskytnutia služby viac ako 2 hodiny pred dohodnutým termínom, má C4Y nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške ceny 1 hodiny objednanej služby pri hodinovej mzde alebo pri vopred stanovenej cene za výkon práce má C4Y nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške 10% zo stanovenej ceny.

4.6 Ak zákazník zruší dohodnutý termín v deň poskytnutia služby menej ako 2 hodiny pred dohodnutým termínom, má C4Y nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške ceny 2 hodín objednanej služby pri hodinovej mzde alebo pri vopred stanovenej cene za výkon práce má C4Y nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške 20% zo stanovenej ceny.

4.7 Ak zákazník nesprístupní priestor v dohodnutom termíne a to ani do 30 minút po dohodnutom termíne, má C4Y nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške ceny 3 hodín objednanej služby pri hodinovej mzde alebo pri vopred stanovenej cene za výkon práce má C4Y nárok na uhradenie poplatku za zrušenie vo výške 30% zo stanovenej ceny.

4.8. Zákazník je povinný objednané a dodané služby prevziať. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, prevzatie služieb v rozsahu a kvalite potvrdí zákazník podpisom preberacieho protokolu.

 

Čl. 5. Práva a povinnosti C4Y

5.1. Pri poskytovaní služieb je poverený pracovník splnomocnený vystupovať v mene C4Y a vystavovať v prípade potreby daňové doklady pri hotovostných platbách (napr. za služby nad rozsah objednávky).  Poverený pracovník podpisuje preberací protokol. Poverený pracovník je povinný každý svoj podpis potvrdiť aj svojou pečiatkou. Poverený pracovník nie je oprávnený vystupovať v mene C4Y pri vykonávaní činností nesúvisiacich so službami C4Y, a k takému konaniu nie je splnomocnený.

5.2 C4Y je povinná, pokiaľ možno vopred, včas a vhodným spôsobom oznámiť zákazníkovi prípadnú zmenu v čase poskytnutia služieb.   

 

Čl. 6. Nedodržanie termínu dodávky služieb

6.1 V prípade neposkytnutia služieb v dojednanom termíne, a pokiaľ C4Y nesplní svoj záväzok v náhradnom termíne, je zákazník oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 

Čl. 7. Zodpovednosť za škodu

7.1 Prípadné nároky zákazníka na náhradu škody sú obmedzené výškou poistného krytia zo zmluvného poistenia spoločnosti C4Y uzavretého pre tieto prípady. Zákazník má nárok na náhradu škody v preukázanej výške, najviac však do výšky 15 000,- €.

7.2 Ustanovenie 7.1 v rozsahu náhrady škody nie je možné zmeniť v osobitných zmluvách.

 

Čl. 8. Reklamácie

8.1 Pokiaľ majú poskytnuté služby vady, je zákazník povinný tieto vady neodkladne (najneskôr však do 24 hodín) od poskytnutia oznámiť písomne (e-mailom) spoločnosti C4Y. V prípade prevzatia služieb na základe preberacieho protokolu, je zákazník povinný uviesť vady poskytnutých služieb v preberacom protokole. Zároveň je povinný tieto vady popísať.

8.2  C4Y je povinný prešetriť reklamáciu a vyrozumieť písomne reklamujúceho o výsledku reklamácie najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie.

8.3 V prípade oprávnenej reklamácie môže zákazník pri vylúčení ďalších nárokov požadovať bezplatne opakované poskytnutie služieb, v rozsahu, v ktorom boli služby poskytnuté vadne. Ak nie je možné dodatočné plnenie, môže zákazník požadovať zníženie ceny vadne poskytnutej služby.

 

Čl. 9. Ochrana osobných údajov

9.1 Spoločnosť Cleaning4You s.r.o. spracúva osobné údaje v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Spracovávanie osobných údajov je bližšie špecifikované v samostatnom dokumente, ktorý nájdete tu.

 

Čl. 10. Vyššia moc

10.1 Všetky prípady vyššej moci, alebo nezavinené udalosti, ako prevádzkové, dopravné a energetické poruchy, štrajky, výluky a poveternostné podmienky (kalamitné stavy)  oslobodzujú toho, kto je nimi postihnutý, od zmluvných povinností po dobu a v rozsahu účinnosti týchto udalostí.

 

Čl. 11. Dodávky prostredníctvom tretej osoby

11.1 C4Y je oprávnená splniť svoje dodávateľské povinnosti prostredníctvom tretej osoby.

 

Čl. 12. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok

12.1 Zmeny a doplnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu. Spoločnosť C4Y je oprávnená kedykoľvek prijať zmeny a doplnenia, príp. nové znenie Všeobecných obchodných podmienok.

 

Čl. 13. Platnosť

13.1 Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2020.